Informacja Biura Rachunkowego „Bilans” z siedzibą w Krobi

–klauzula informacyjna zgodna z RODO ( art. 12)

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) od dnia 25 maja 2018 roku administrator danych :
Biuro Rachunkowego „Bilans” Aldona Żołędziowska z siedzibą w Krobi
ul. Powstańców Wielkopolskich 91,
63-840 Krobia
zgodnie z wymogami przywołanego wyżej rozporządzenia informuje:

 • Administratorem danych osobowych klientów jest : Biuro Rachunkowe „Bilans”, Aldona Żołędziowska z siedzibą w Krobi ul. Powstańców Wielkopolskich 91, 63-840 Krobia
 • Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest właœciciel Biura Rachunkowego „Bilans” mgr Aldona Żołędziowska .
  Z inspektorem można kontaktować w następujący sposób:
  - listownie na adres: ul. Powstańców Wielkopolskich 91
  - przez e-mail: biurobilans@vp.pl
  - telefonicznie: 65 5711- 413, 603 224 024
 • Podstawą przetwarzania danych osobowych jest indywidualna umowa zawarta z klientem biura w celu œwiadczenia usług rachunkowych proponowanych przez biuro;
 • Odbiorcami Danych Osobowych są podmioty przetwarzają ce dane w imieniu biura rachunkowego oraz organy administracji publicznej właœciwe do współpracy z biurem rachunkowym;
 • Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 • Dane osobowe są przechowywane przez okres trwania umowy nie dłużej niż tego wymagają przepisy prawa w zakresie rachunkowoœci;
 • Każdemu podmiotowi (klientowi), który udostępnia swoje dane osobowe przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  - prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
  - prawo dostępu do danych osobowych,
  - prawo żądania sprostowania danych osobowych,
  - prawo żądania usunięcia danych osobowych,
  - prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  - prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Można przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyœmy przesłali te dane do innego administratora. Jednakże wykonane zostanie to tylko jeœli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy lub na podstawie zgody,
  Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej.
 • Każdy podmiot ( klient ), który udostępnia swoje dane osobowe ma prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodnoœć z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oœwiadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres mailowy;
 • Każdy podmiot ( klient) , który udostępnia swoje dane osobowe ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy;
 • Nieudostępnienie danych osobowych uniemożliwia œwiadczenie usług oferowanych przez biuro.